Email : CzechPartner@seznam.cz

Technický dozor

Technický dozor

Technický dozor investora (TDI) je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. striktně nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. 

Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi. Zároveň však je TDI v soukromém sektoru široce využívaným odborníkem, který na straně investora hlídá jeho zájmy zvláště při dosažení požadované kvality díla ve stanoveném termínu a v nastaveném budgetu.

Náplní TDI jsou zpravidla následující úkony a činnosti:

 • Protokolární předání staveniště zhotoviteli.
 • Sledování v průběhu celé výstavby, zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením a vyjádřením orgánů státní správy, v souladu s požadavky budoucího uživatele.
 • Organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování zápisů.
 • Sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným vícenákladům a méně nákladům.
 • Kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méně práce vzhledem k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro investora k těmto kalkulacím.
 • Kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur (oceňovacích podkladů) zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzení zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení zhotoviteli k opravení a přepracování).
 • Průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě.
 • Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
 • Sledování celkové kvality prováděných prací.
 • Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení vzniklých časových prodlev.
 • Průběžná příprava dokladů ke kolaudaci.
 • Vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich odstranění.
 • Organizační zajištění kolaudačního řízení, případně povolení pro uvedení do zkušebního provozu. (Dle SoD).
 • Až po kontrolu vyklizení staveniště do původního stavu.