Email : CzechPartner@seznam.cz

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro výstavbové projekty je nutné v rámci přípravy a realizace zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či jiných povolení. Získání patřičných povolení vždy vyžaduje pečlivou časovou a věcnou koordinaci s ostatními činnostmi a všemi subjekty podílejícími se na projektu. 

Proto “Inženýrská činnost” (IČ) začíná již při definování záměru klienta (např. posouzení souladu s územním plánem). Pokračuje projektovou přípravou a pří získávání jednotlivých povolení k realizaci a dále v průběhu realizace zajišťuje projednávání změn projektu či následnou přípravu pro povolení užívání díla.

Rozsahem Inženýrské činnosti obvykle bývá sjednáno:

  • Spolupráce na vypracování podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení.
  • Projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi.
  • Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zajištění.
  • Zabezpečení kolaudačního souhlasu (eventuálně zabezpečení povolení předčasného užívání).
  • Účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách.